< Diatech

Čištění vyvolávacích automatů

Pro servis a čištění vyvolávacích automatů kontaktujte Diatech:

telefon: 702 291 915, info@diatech.cz


 

Proč dodržovat intervaly pravidelného čištění, a jak intervaly nastavit

Druhy nečistot v automatu:

 • Křemičitany a hlinitokřemičitany; sekce B  (pocházejí z vývojky a z uvolněných částic hliníkového plechu desek)
 • Vodní kámen; sekce D – uhličitan vápenatý, uhličitan vápeno hořečnatý  (pochází z vody použité na oplach desek)
 • Organický kal; sekce B sekce D – zbytky diazovrstvy, novolaku, akrylátů aj.  (Pochází z odmyté vrstvy desek, zejména po deaktivaci  tenzidů vývojky)
 • Organické úsady; sekce E – pektiny, glykoproteiny, latex, sacharidy aj. (Pochází ze zaschlých zbytků gumovacího roztoku)

Závady způsobené nečistotami v automatu:

 • Neprůchodnost cirkulačního okruhu vývojky – Narušení regulace teploty, nerovnoměrná regenerace vývojky a následně chybně vyvolané desky.
 • Poškození rotoru odstředivých čerpadel a membrán oscilačních čerpadel – Přerušení cirkulace s důsledky viz výše, přerušení cirkulace gumovacího roztoku a následně chybně vyvolaná nebo oxidujcí deska.
 • Tvrdé sedimenty na válcích, kartáčích  a na jejich ložiscích (čepy, pouzdra) – Vydření pouzderuložení válců, poškození pryžových potahů válců, mechanické poškrábání povrchu CTP desek, špatné ždímání desek.
 • Zrychlené znehodnocení vývojky a gumovacího roztoku – Zvýšení nákladů na regenerátor vývojky a koncentrát ochrané gumy.
 • Bakteriální degradace gumovacího roztoku – Žluknutí gumovacího roztoku, šíření zápachu, selhání ochraných vlastností gumovacího roztoku a následně rychle oxidujcí  povrch vyvolané desky.

Obecná pravidla pro určení četnosti čištění:

 • Termíny doporučené výrobcem automatu – jsou pouze orientační a vycházejí z průměrných údajů.
 • V praxi prováděné běžné a hloubkové čištění – Běžné čištění  s výplachem vodou se provádí vždy při výměně vývojky (při každodenním provozu automatu v průměru po 3000m2 zpracované desky) – Hloubkové čištění s výplachem chemickým čističem se provádí po 3 až 6 měsících ( 6 měsíců pro málo vytížené automaty, 3 měsíce pro standartní zátěž).
 • Faktory na nichž nejvíce závisí četnost čištění – Typ a tloušťka citlivé vrsty používaných desek, používaná vývojka (především její kompatibilita s danou deskou), střídání více typů desek na jedné vývojce (opět problém kompatibility), nastavená doba volání a teplota vývojky (s dobou volání roste podíl sloučenin hliníku v kalech), nastavená intenzita laseru CTP setteru (příliš vysoká intenzita má za následek tzv. prášení desky), vypínání automatu „na tvrdo“, nikoliv do stand-by režimu zvyšuje úsady.

Běžné provozní čištění automatu:

 • Čistí se pouze vodou, vždy před aplikací čerstvé vývojky.
 • Proces který provádí obsluha svépomocí, obvykle zahrnuje: - Vypuštění vývojky a gumy, vyjmutí filtru cirkulace vývojky, proplach sekcí B, D a E vodou, - Vyjmutí válců ze sekcí B, D a E,  jejich okartáčování a oplach vodou, - Vytření vývojkové, vodní a gumovací vany houbičkou, a výplach vodou.

Hloubkové čištění automatu:

 • Čistí se za pomoci speciálních chemických prostředků.
 • Popis procesu je v dalším textu rozdělen podle jednotlivých provozních sekcí  zařízení. Dílčí    kroky se mohou lišit v závislosti na typu a technickém stavu konkrétního stroje. Proceduru provádí kvalifikovaný technik firmy DIATECH.
 • Technik firmy DIATECH určí typ chemického čistícího prostředku a jeho vhodnou koncentraci a dobu působení.

Sekce A:

 • Neobsahuje provozní kapaliny a slouží pouze k zavedení desky.
 • Válce jsou vyjmuty, vloženy do zředěného čistícího roztoku, po cca 15 minutách lehce okartáčovány, opláchnuty vodou a ponechány stranou. Zpět se montují až nakonec, kdy je v automatu nová vývojka.
 • Vana se pouze vypláchne vodou a vytře houbičkou.

Sekce B:

 • Vypustí se vývojka, vyjme se filtr, prostor vany včetně válců a cirkulace se vystříká vodou.
 • Válce se ponechají instalované a celá sekce se zaplaví roztokem čističe. Doba působení se pohybuje v rozmezí 0,5 až 2 hodin podle potřeby. Při působení je zapnutá cirkulace. Poté se roztok vypustí a uschová pro sekci D.

         

Sekce B, C:

 • Vyjmou se válce, okartáčují se a opláchnou vodou. Vana se vytře houbičkou.
 • Rozpojí se hadice mezi vanou, filtrem a čerpadlem a zkontroluje se jejich průchodnost. Odkrytuje se rotor čerpadla a jeho lopatky i plášť se vyčistí jemným kartáčkem. Po opětovném sesazení okruhu se celá sekce vypláchne vodou, nechá se zcela vodou zaplnit na několik minut se zapne cirkulace.
 • Proces proplachu vodou se opakuje 2x až 3 x. Poté se zpět osadí válce.

    

Sekce D:

 • Vyjmou se válce, umístí se do malé vaničky mimo automat, kde se zalijí koncentrovanějším čističem na dobu 30 – 60 minut. Poté se okartáčují a důkladně opláchnou vodou.
 • Vana sekce D se zaplaví čistícím roztokem zbylým ze sekce B. Po půl hodině působení se sekce vyprázdní, vykartáčuje, opakovaně vypláchne vodou a osadí válci. Zvláštní pozornost je věnována průchodnosti oplachových trysek. Kartáč se vyjme, dle míry kalcifikace nechá odmočit v čističi a následně se vymyje od všech zbytků čistícího prostředku a vodního kamene.

    

Sekce E, F: (Pozornost se věnuje, aby nevnikla voda do oddílu G)

 • Vzhledem k organické povaze nečistot v této sekci se k čištění používá teplá voda místo čističe pro vývojkovou a oplachovou sekci. Tam, kde se užívá gumovací roztok pro zapékání desek, je k dispozici jiný typ účinného čističe.
 • Válce se vyjmou, usazeniny se rozruší teplou vodou, následně se válce okartáčují a opláchnou vodou. Vana sekce E se zaplaví teplou vodou, která se nechá proudit i přes cirkulaci. Následně se rozpojí propojení cirkulace a zkontroluje, případně obnoví průchodnost hadic a čerpadla.

         

Dokončení procesu:

 • Naplnění provozními kapalinami
 • Osadí se nový filtr vývojky. K naplnění se použije výhradně čerstvá vývojka a nově namíchaný roztok ochranné gumy.
 • Příprava na provoz.
 • Vynuluje se počítadlo desek, zapne se cirkulace, a vývojka se nechá vytemperovat do dosažení provozní teploty.
 • Automatem se nechá opakovaně 5x až 10x projet starší kovolist, dokud není jistota, že systém zanechává povrch desky naprosto čistý.
 • Ověřovací měření
 • Změří se elektrická vodivost čerstvé vývojky pro pozdější kontrolu regenerace, ověří se expozice a doba volání denzitometrickým měřením kontrolních klínů zkušební desky, vizuální kontrolou inverzního klínu, popř. acetonovou zkouškou.